Πράσινες Πολιτικές

Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) του Νομού Ηλείας

Σκοποί του Συνδέσμου είναι :

Α) Η προσωρινή αποθήκευση των στερεών αποβλήτων και συγκεκριμένα η αποθήκευση των αποβλήτων για ορισμένο χρόνο, σε εγκεκριμένο χώρο ή εγκατάσταση, μέχρι να πραγματοποιηθεί η μεταφορά τους σε εγκεκριμένη εγκατάσταση επεξεργασίας ή τελικής διάθεσης.

Β) Η μεταφόρτωση των στερεών αποβλήτων και συγκεκριμένα οι εργασίες μετακίνησης από τα μέσα ή χώρους συλλογής, σε άλλα μέσα μεταφοράς, με ενδεχόμενη συμπίεσή τους και η κατασκευή και λειτουργία κινητών ή σταθερών σταθμών μεταφόρτωσης.

Γ) Η αξιοποίηση των σταθερών αποβλήτων, και συγκεκριμένα κάθε εργασία ανακύκλωσης ή ανάκτησης υλικών ή παραγωγής ενέργειας.

Δ) Η διάθεση των στερεών αποβλήτων ή των υπολειμμάτων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Ε) Η κατασκευή και λειτουργία των εγκαταστάσεων που θα απαιτηθούν.

Στ) Η εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών, για την λήψη των προβλεπομένων αδειών, καθώς και τυχόν άλλων μελετών που απαιτούνται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις (έγκριση περιβαλλοντικών όρων, άδειες διάθεσης, αξιοποίησης, προσωρινής αποθήκευσης ή μεταφόρτωσης στερεών αποβλήτων κλπ).

Ζ) Η υλοποίηση των έργων και δραστηριοτήτων που καθορίζονται από το εγκεκριμένο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους, μέτρα, περιορισμούς και προϋποθέσεις που έχουν τεθεί.

Η) Η προμήθεια των απαραίτητων μηχανημάτων και υλικών που απαιτούνται για την εκπλήρωση του σκοπού του Συνδέσμου.

Θ) Κάθε άλλη ενέργεια ή αρμοδιότητα που προβλέπουν οι ισχύουσες διατάξεις για τους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ). 

 

Πόροι του Συνδέσμου είναι :

1.            Εισφορές των μελών – ΟΤΑ, όπως αυτές αναλύονται παρακάτω.

2.            Πρόσοδοι από την περιουσία του Συνδέσμου.

3.            Δωρεές, επιχορηγήσεις και εισφορές από το Δημόσιο ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Οργανισμούς.

4.            Πρόσοδοι από τους φόρους, τέλη, και δικαιώματα που επιβάλλονται υπέρ του Συνδέσμου.

Έδρα του Συνδέσμου ορίζεται ο Δήμος Γαστούνης.

 

"Πράσινο" για αιολικό πάρκο στην Ηλεία

Την απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για Αιολικό Πάρκο στην Πελοπόννησο, ισχύος 38 MW, υπέγραψε ο υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης.

Το πάρκο θα κατασκευαστεί στα διοικητικά όρια των δήμων Ερυμάνθου του νομού Αχαΐας και Αρχαίας Ολυμπίας του νομού Ηλείας και η κατασκευή του, σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ, αναμένεται να αποφέρει περίπου 46 εκατ. ευρώ στην πραγματική οικονομία.

Τους τελευταίους μήνες έχουν εγκριθεί οι περιβαλλοντικοί όροι για ακόμη 23 μεγάλα αιολικά πάρκα, συνολικής ισχύος 887,7 MW.

 

Bιολογικός Καθαρισμός Κατακόλου

 

Μεγάλο βήμα για την περιβαλλοντική προστασία του λιμανιού αποτελεί ο βιολογικός καθαρισμός λυμάτων που μέχρι πρόσφατα έπεφταν στο λιμάνι, όπου μαζί με το μεθάνιο που αναδύεται λόγω φυσικού κοιτάσματος προσέδιδαν μία δυσοσμία στην περιοχή , η οποία έχει μειωθεί αισθητά.

Ελληνικά

Discover Ilia